05-10-13

Nieuwe vormen van economie en... democratie

michel bauwens, nieuwe economische modellen, wikipedia, commons based knowledge, wikispeed, linux, 3-d printers, wouter van besien , gwendolyn rutten, david van reybrouck, democratie, particratie, burgerparticipatie,

Bronnen : Knack dd 2 oktober en DMorgen dd 4 oktober. 

Op het eerste gezicht zou je denken : beide begrippen hebben niet veel met elkaar te maken en toch is er een verband en dat noemt ' macht ' of beter nog ' schrik om die macht af te geven '.

In de economie gaat het over het economische model, dat erop gericht is intellectuele samenwerking onmogelijk te maken. Soms is het zelfs illegaal om dingen ( kennis en materiële dingen ) te delen. Macht en winst van grote bedrijven liggen eraan ten grondslag.  Terwijl dat volgens Michel Bauwens anders kan en moet. Enkele voorbeelden, wetende dat er nog heel wat andere, nieuwere economische modellen,  zitten aan te komen :

Rechtstreekse, vrijwillige samenwerking tussen gelijkgestemde individuen, zonder tussenkomst van bedrijven of overheden, met als doel oa ecologisch en sociaal nuttige producten en diensten te vervaardigen.
Wikipedia.
Linux.  
Open commons-based knowledge waarbij kennis, cultuur en natuurlijke hulpbronnen vrij toegankelijk zijn en niet in handen vallen van private bedrijven of afgeschermd door intellectuele eigendomsrechten ( Correa- Ecuador ). Want Apple verdient 70 % en de producenten 30 % aan een product, omwille van die rechten.
Wikispeed, voor de productie van auto's zonder ingecalculeerde veroudering die zo lang mogelijk moeten meegaan, teneinde grondstofverspilling tegen te gaan.
Lokale fabrieken met 3-D printers.
Autodelen, met besparingen aan energie en grondstoffen. 

Kortom, het huidige systeem welke hulpbronnen en grondstoffen zo veel mogelijk plunderen, is niet langer houdbaar en daarom zijn p2p - peer to peer - oplossingen en nieuwe economische modellen noodzakelijk.
En uiteraard hebben financiers de macht graag in eigen handen....

In de democratie hebben we het fenomeen van de representatieve democratie, het geven van een stem voor een lange tot zeer lange periode. Wouter Van Besien ( Groen ) en Gwendolyn Rutten ( Open VLD ) reageren in genoemde krant op het feit dat David Van Reybrouck vindt dat we ' onze democratie kapot maken '. En buiten het feit dat ze beiden verkiezingen willen behouden, zijn ze het voor een groot stuk eens met de analyse van Van Reybrouck en zelfs van elkaar. Ik citeer enkele uittreksels:
WVB en GR :  zodra je de mensen niet meer benadert als zeikerds, stoppen ze met zeiken...
WVB : de representatieve democratie is aan het eind van zijn adem gekomen, mensen willen betrokken worden bij de besluitvorming, ze vormen zich een mening, willen mee debatteren en serieus genomen worden. En terecht.
GR : Een sleutelingrediënt is participatie. Mensen willen meedenken en doen. 
WVB : Stemmen uit het middenveld of actiegroepen worden vaak weggelachen of weggezet oa met het NIMBY-argument.
GR : Hiërarchische top-downmodellen hebben afgedaan.
WVB : Verkozen politici zwaaien met de grote principes zoals ' het algemeen belang vereist dat verkozenen beslissen. Het gevolg is een batterij aan gemiste kansen.
GR : De particratie regeert, maar staat haaks op de verlangens van de kiezer.
WVB : Politieke machthebbers versmachten het debat en dat getuigt van weinig respect voor burgers die zich willen engageren. Maw : ze hebben de macht ( gekregen van de kiezer ) en willen die niet meer afgeven.Betrek de mensen en beslis daarna.
GR : Ook wij experimenteren met een participatief burgerproject. Wij zouden graag hebben dat burgers tot op zekere hoogte mee beslissen waaraan hun belastinggeld wordt besteed.

Beiden besluiten om mee te stappen in het democratisch laboratorium en mee te zoeken naar een werkbare formule voor burgerparticipatie.

Hvandeker : Ontroerende en opvallende gelijkenis van personen waarvan je het niet zou verwachten, gezien hun toch wel sterk uiteenlopend gedachtegoed. Nu nog de toepassing : de macht delen op een intelligente manier, op het juiste moment, met burgers die dat uitdrukkelijk willen. De resultaten van de G1000 werden tot nu toe zorgvuldig toegedekt...Na de woorden, de daden ? 

 

 

 

25-11-12

Openbaarheid van Bestuur

gie goris, gebrek aan transparantie, burgerparticipatie, stemgedrag, democratische gezondheid,

Bron : artikel van Gie Goris in MO van november 2012. Volgende passage vond ik de moeite waard om te onderstrepen.

Er zijn verschillende redenen waarom de beruchte kloof tussen burgers en beleid maar niet gedicht geraakt.

Een belangrijke reden voor de afstand tussen bevolking en overheid is het gebrek aan transparantie. Nog veel te veel opereert de overheid van uit de overtuiging dat te veel informatie schadelijk is voor de democratische gezondheid. Het omgekeerde is het geval. Het is niet door cijfers, rapporten en verslagen te verbergen achter een dikke wand van reglementen dat het vertrouwen van de burgers hersteld wordt. Het is juist door zoveel mogelijk met open boeken te werken dat de bevolking, al dan niet geholpen door deskundige journalisten en organisaties, kan weten of ze goed bestuurd worden. En dat heeft niets met wantrouwen te maken maar vooral met interesse.

Hvandeker : Ook burgerparticipatie en coproductie van plannen vallen hieronder. Ik denkt dat echt geïnteresseerde burgers vel te weinig middelen heeft om iets te beoordelen en het stemgedrag daarop af te stemmen. Het heeft ook altijd met macht op de korte termijn ( tot volgende verkiezingen ) te maken. En de burger, zelfs de meest geïnteresseerde, blijkt een kort geheugen te hebben. In hun eigen nadeel en dus in het voordeel van ... juist. En die defininiëren ' democratische gezondheid ' heel anders dan de burger.

21-03-11

Straten Generaal inspireert Groene Gordel Front

 

straten generaal,groene gordel front,lappers- en chartreusefront,burgerparticipatie,politieke agenda beïnvloeden,politieke kwaliteitszorg,actieve participatie,betonnen tijdperk

stRaten-generaal inspireert GROENE GORDEL FRONT…

 

is een democratisch Antwerps wijk-platform. Aangezien StRaten-generaal (SG) een beweging is, bestaat er geen formeel lidmaatschap. SG verkiest het informeel engagement en organisch karakter te vrijwaren. Voor dwingende aangelegenheden beschikken zij over een vzw. “straat-ego”. Het werk gebeurde/gebeurt in diverse huiskamers en met eigen (soms onbestaande) middelen.

 

Hierna lees je enkele inspirerende gedachten voor het Brugse groene gordel front dat een netwerk wil zijn rond het Lappers- en Chartreusefront.

 

  • Leefmilieu willen we bekijken in zijn breedste betekenis en samenhang, van wijk tot wereld, en ook voor de toekomstige generaties, op basis van duurzaamheid en dierbaarheid.

  • Met burgerparticipatie bedoelen wij dat we de verantwoordelijkheid in eigen handen nemen. Via SG willen we onszelf en anderen aanmoedigen om zich in te zetten. Het is uiteraard niet de bedoeling bestaande werkingen over te nemen, of het reeds gedane werk van individuen, ambtenaren, diensten en organisaties helemaal over te doen. Wat we willen is krachten en klachten bundelen en ondersteunend werken.

  • Daarnaast willen we de communicatie bevorderen zowel tussen de bewoners en organisaties onderling, als tussen burger en bestuur. Zodoende willen we de politieke agenda en de besluitvorming op een ernstige basis en op correcte wijze beïnvloeden. Wij willen als vak- en ervaringsdeskundigen participeren in lokale, regionale en internationale overlegorganen. Samen kunnen we problemen aanpakken die ons allen aanbelangen en dromen van een betere wereld…

  • SG wil politieke kwaliteitszorg als voedingsbodem voor democratie. Samenspraak en samenwerking tussen burgers, groepen, politici en beroepsbestuurders is geen gunst, wel een recht en een noodzaak. Dit gaat verder dan representatie of passieve participatie! Het vraagt actieve participatie van de bevolking in het beleid, in de eerste plaats alle actoren die betrokken zijn bij een bepaalde materie! Daartoe moeten alle partners als gelijkwaardig worden beschouwd en moet voorzien worden dat de bevolking meedenkt van in de beginfase en dat voorstellen en bezwaren ernstig worden genomen. Men moet er ook voor zorgen dat men beslissingen neemt met maximale concensus.

  • SG wil een evenwicht tussen bebouwde en open/groene ruimte en wil de tendens omkeren die afstevent op een ‘Betonnen tijdperk’. Daarentegen wil men opwaardering en uitbreiding van de natuur.

  • SG wil lokaal werk maken van Agenda 21.

  • SG vindt dat de stad om vele redenen op “auto-dieet” moet. Lijnen is een oplossing om de stad vitaler te maken! SG wil de zachte weggebruiker verwennen en wil het te voet gaan herwaarderen en het auto-delen en het openbaar vervoer stimuleren.

  
Hvandeker : een heel inspirerende tekst naar dewelke ik graag nog eens verwijs ter gelegenheid van de symbolische aanplant van een zomereik van 4,5 meter hoog in het St Annabos, geschonken door de mensen van het Groene Gordel Front en zaterdag 19 maart neergepoot onder zeer ruime belangstelling. De tekst zou een kleine handleiding kunnen zijn voor mensen die over echte burgerparticipatie willen nadenken: hoe pak ik het aan, hoe profileren we ons, wat is onze rol ( niet) , etc ?   

24-02-11

Blogs, Twitter en Facebook ea soc.media : hoe reageert de politiek ?

7435_largearticlephoto.jpg

Vandaag een artikel gelezen in Knack van 23 febr 2011, genaamd ' DNA-dating wordt normaal ' van Ingrid Van Daele: interessante passage is m.i. de volgende en ik citeer :

'  Een gevoel van ontevredenheid kan op het internet gauw versterken. Meningen worden er zeer snel gevormd. Dat staat in schril contrast tot de logheid van het politieke, bestuurlijke niveau, waar regeringen pas om de 4 jaar herkozen worden. Politiek gaat moeizaam traag en sluit niet meer aan bij de snelheid waarmee de maatschappij vordert. De politici zouden zich daaraan kunnen aanpassen, maar dan verliezen ze het langetermijnperspectief waar ze voor verkozen zijn. Als ze zich niet aanpassen, dreigen ze hun draagvlak te verliezen. Hoelang is zoiets houdbaar in een democratie ? Niet lang zo blijkt uit de omwentelingen in het Midden-Oosten. Het is het oude verhaal van de Russische revolutie die tot stand kwam toen mensen in de rij stonden aan te schuiven voor de voedselbedeling en hun ongenoegen met elkaar begonnen te DELEN. Iets vergelijkbaars is gebeurd in Tunesië en Egypte via de sociale media, Twitter en Facebook voorop. De aarzelingen werden weggenomen en iedereen kwam massaal op straat.'

Hvandeker : Reageert ' onze ' politiek op de maatschappelijke ontwikkelingen ? Ik denk dat het hier niet zo'n vaart zal lopen, voor de meeste mensen zijn er nog brood en spelen, maar toch... de echte moderne burgerparticipatie heeft nog een hele weg af te leggen, ook bij ons. Wat is jouw mening ?