03-12-11

Stilaan op weg naar een nieuwe democratie ?

boomensusenwis.jpg

Een bijzonder interessant artikel in de Knack van 30 november 2011 draagt de veelzeggende titel : ' Kennis is geen monopolie van academici of politici '. Het is een interview met de Antwerpse gouverneur Cathy Berx naar aanleiding van de resultaten van de streefbeeldstudie van de R11bis. Enkele uitspraken gaan voorzichtig in de richting van wat ik nieuwe inzichten inzake meer democratische besluitvorming zou willen noemen. Ik haal deze aan welke ( voor mij ) stilaan in die richting evolueren en maatregelen voorzien die veralgemeend zouden moeten toegepast worden bij openbare aanbestedingen, omdat ze het gezond verstand ( ' Kennis is geen monopolie van academici en/of politici ' ) een kans geven.  

* Voor het eerst werd een tunnel van 8 km uitgewerkt in samenspraak met de bevolking.

* Een streefbeeldsituatie beschrijft een situatie zoals men ze idealiter hoopt te bereiken.

* Wat is de rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid ?

* Hoe kunnen strategische infrastructuurwerken sneller worden gerealiseerd ?

* Er moet meer geïnvesteerd worden in de voorfase van een project. Als daar een maatschappelijke consensus of minstens wederzijds begrip ontstaat, is het gemakkelijker om samen na te denken over oplossingen. Het risico op vertragingen bij de uitvoering wordt dan kleiner.

* We zijn aan dit participatieproces begonnen vanuit de aanname dat kennis geen monopolie is van academici of politici en alles gebeurde op vrijwillige basis. Wel is het zo dat de deelnemers veelal vanuit hun eigen belangen vertrekken, terwijl we ook naar het algemeen belang moeten zien. Dat botst meestal...

* De inbreng in de klankbordgroepen beschouwen we als suggesties . Kennis en inzicht verwerven en maximaal rekening houden met de belangen van zoveel mogelijk partners is daarbij het uitgangspunt.

* We hadden op macroniveau wel zicht op een aantal cijfermatige fundamenten van de R11bis, maar misten wel cruciale details : hoeveel verkeer wordt er van het onderliggend verkeersnet gehaald, wat is de verdeling tussen bestemmings- en doorgaand verkeer, wat is het effect op de omliggende wegen ?

* Het heeft een vol jaar geduurd om het streefbeeld op te maken, maar het wordt breder gedragen. Nu is het terug aan de bevoegde vlaamse minister ( Crevits ) om de procedure verder te zetten , met name het MER-rapport waar ook alternatieven worden onderzocht.

* EEN OVERHEID DIE BIJ GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN DE BURGER NIET BETREKT, HAALT DE EINDSTREEP NIET MEER.

* Uiteindelijk beslist de democratisch gelegimiteerde overheid in functie van wat zij noodzakelijk vindt in het algemeen belang.

* In Baden Württemberg is er een minister voor participatie. In Duitsland kent men het instrument van een publiek debat over pro's en contra's, wat interessant is omdat tegenstanders van projecten meer participeren dan voorstanders.

* PARTICIPATIE ORGANISEREN VEREIST DE JUISTE CRITERIA. KOSTEN, PROJECTGEBIED EN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT SPELEN DAARBIJ EEN GROTE ROL.

Hvandeker : Ik vind het zinvol een aantal argumenten op een rijtje te zien, maar vraag me af hoe de overheid beslist ' in functie van wat zij noodzakelijk vindt in het algemeen belang ' . Hoe bepaalt en beoordeelt de overheid het algemeen belang ? Wat is bv het algemeen belang bij de plannen rond de R11bis ( sommigen zeggen nu reeds de R11mis ) ? Beslist men soms niet omdat men moet beslissen ? Hoedanook , door burgers eerlijk en vroeg genoeg te betrekken, heeft men toch al zicht op het draagvlak via ( de vertegenwoordigers van ) de omwonenden. Als de overheid mee wil zoeken naar aanvaardbare methoden van vertegenwoordiging...  

 

 

De commentaren zijn gesloten.