30-01-09

Karel Vinck, de fijnstofspecialist.

nietakkoordopzijnnieuwzeelands

Hvandeker: Dat Karel Vinck alles afweet van fijn stof, is genoegzaam uit zijn verleden bekend. Dat hij zich, als huidige chef van de BAM,  oa bezig houdt met communicatie naar het grote publiek blijkt niet echt uit het feit dat genoemde ' VITO-studie ' ( zie verder ) nogal stoemelings en ' out of the blue ' werd uitgevoerd en zeker niet gecommuniceerd. Tot nu, op het moment dat het onderzoek naar de alternatieven, stilaan zal worden afgerond. En met het resultaat dat reeds op voorhand moest vaststaan : Minder fijn stof ( op sommige punten ) en meer op andere in vergelijking met ' niets doen '. Geen studie dus van de gevolgen van de 3 alternatieven, neen dus. Dit alles komt over als het openduwen van een open deur, beschamend, eenzijdig, intellectueel oneerlijk, speculatief en belastinggeld verspillend. De objectiviteit is weer ver te zoeken en als men persé iets wil bewijzen, dan kan men het ook. Natuurlijk zal er tegen 2015 minder fijn stof zijn als men daar alle vrachtwagens bant, roetfilters verplicht, enz. Maar men zou toch eens moeten ophouden met appelen en peren te vergelijken.....Lees dus de terechte reactie van stRaten-generaal tegen deze manipulaties en oordeel zelf.  

In reactie op de bekendmaking van de VITO-studie gisteren door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zag stRaten-generaal zich genoodzaakt om vandaag onderstaand schrijven aan Vlaams minister-president Kris Peeters te richten.

Wij vinden het verbazingwekkend dat de Vlaamse regering via de BAM in deze fase een studie over de Oosterweelverbinding financiert die door het eenzijdige karakter ervan het lopende alternatievenonderzoek over de Oosterweelverbinding, uitgevoerd in opdracht van dezelfde Vlaamse regering, op de helling dreigt te zetten.

Daarom tekenden wij formeel protest aan bij de minister-president van de regering.

Aan Vlaams minister-president Kris Peeters

Geachte minister-president,

Gisteren presenteerde de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een nieuw rapport opgemaakt door VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) aan de pers. In dat rapport wordt de impact van de BAM-Oosterweelverbinding op het vlak van luchtkwaliteit geanalyseerd in een vergelijking tussen het referentiejaar 2006 (metingen) en het jaar 2015 (simulaties).

Hoe meer studies hoe beter natuurlijk. Alleen vinden wij het uitermate betreurenswaardig dat de BAM in deze fase van een lopend onafhankelijk onderzoek over drie alternatieve modellen voor de Oosterweelverbinding en met geld van de Vlaamse regering – opdrachtgever voor dat alternatievenonderzoek – in het najaar van 2008 nog een dergelijke belangrijke studie laat uitvoeren enkel en alleen over het eigen alternatief.

Minstens had de BAM, als beheersmaatschappij die werkt in onderaanneming voor de Vlaamse regering, de intellectuele eerlijkheid moeten hebben om – in functie van optimalisering van het werk van Arup/Sum Research, het studiebureau dat in diezelfde periode op vraag van de Vlaamse regering het alternatievenonderzoek voert – de drie alternatieve voorstellen te laten bestuderen. Dan had de BAM gisteren aan de publieke opinie ook kunnen mededelen wat de resultaten zijn voor de drie modellen (BAM, Horvat, stRaten-generaal) en had het onafhankelijke alternatievenonderzoek daarmee allicht bruikbaar vergelijkend studiemateriaal verkregen. Studiemateriaal waarnaar, zo bleek tijdens de overlegmomenten die we hadden met Arup/Sum Research, overigens erg vraag naar is binnen het kader van dat alternatievenonderzoek.

Uit eerder vergelijkend onderzoek tussen de twee alternatieven BAM-Oosterweelverbinding en stRaten-generaal-Oosterweelverbinding – met name het milieueffectenrapport van juni 2006 – bleek dat bij keuze voor het alternatief van stRaten-generaal de bestaande ring rond Antwerpen, incluis de zuidelijke ring dus, nóg meer ontlast wordt dan bij keuze voor het model van de BAM. Mede daarom ook vragen wij ons af waarom de BAM aan VITO een eenzijdige opdracht gaf (‘bestudeer alleen ons model’) en niet opnieuw – zoals ook in het eerdere milieueffectenrapport – beide alternatieven tegen mekaar liet afwegen op het vlak van ontlasting verkeerscorridors en gevolgen daarvan op het vlak van luchtkwaliteit. Dit ruikt naar een ‘gestuurde’ onderzoeksopdracht en naar eenzijdige beïnvloeding van het huidig lopende alternatievenonderzoek, nota bene in de laatste week van dat onderzoek.

Wij hebben geen geld voor het laten opstarten van onderzoek door VITO, de BAM wel, nl. dotaties van de Vlaamse regering.

Wij tekenen daarom formeel protest aan bij u als minister-president van deze regering tegen deze gang van zaken.

We hebben gisteravond op een infoavond georganiseerd door het districtscollege van Deurne van de mensen van de BAM gehoord dat ze de VITO-studie ook zullen bezorgen aan Arup/Sum Research. Mogen wij ten spoedigste vernemen hoe de Vlaamse regering – als opdrachtgever voor het vermelde onafhankelijk alternatievenonderzoek maar tevens sponsor van de VITO-studie – zal omgaan met deze laattijdige en eenzijdige overdracht van studiemateriaal?

Ons inziens kan Arup/Sum Research alleen rekening houden met dit studiemateriaal betaald door de Vlaamse regering wanneer de Vlaamse regering nu ook opdracht geeft aan VITO om beide andere modellen op gelijkwaardige manier te laten onderzoeken.

In het andere geval vrezen wij ons vertrouwen te moeten opzeggen in een alternatievenonderzoek waar sommigen op basis van financiering door de opdrachtgever van dat onderzoek ‘more equal’ zijn dan anderen.

Voor de goede orde hebben wij deze bekommernis ook overgemaakt aan de leidende ambtenaar bij het alternatievenonderzoek.

Hoogachtend,

Manu Claeys
Peter Verhaeghe
voor stRaten-generaal

De commentaren zijn gesloten.