02-12-08

Omtrent E.ON en een ( nieuwe ) steenkoolcentrale in Antwerpen

vuilfabriek2

Bron : een email welke ik ontving van Greenpeace België, naar aanleiding van de vergunning van een nieuwe mega-steenkoolcentrale in de Antwerpse haven.  

Beste sympathisant,

Een tijdje geleden stuurde u naar aanleiding van onze oproep een mail naar minister-president Peeters. U vroeg hem om geen nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen toe te laten. Hartelijk bedankt voor uw steun!

U ontving een antwoord van minister-president Peeters. Greenpeace betreurt dat hij weigert een standpunt in te nemen over een gigantische nieuwe steenkoolcentrale. Het is ontgoochelend dat Peeters zich in dit belangrijke dossier verbergt achter de vergunningsprocedure.

We moeten we er ook op wijzen dat de voorbereidende fase van de vergunningsprocedure wel al gestart is. De Vlaamse overheid overlegt reeds met E.ON over het ontwerp van het milieueffectrapport. Een politiek standpunt innemen is ook niet in strijd met de principes van de rechtstaat, zoals het antwoord van de minister-president doet uitschijnen. Elk bedrijf heeft het recht om een vergunning aan te vragen en de regering heeft het recht om een beleid te ontwikkelen of wetgevende initiatieven te nemen en voor te leggen aan het parlement.

Dergelijk gebrek aan beleid en visie is om verschillende redenen onaanvaardbaar:

  • Er is in Europa geen plaats voor nieuwe steenkoolcentrales. Een grote kolencentrale zoals die van Antwerpen zou elk jaar naar schatting 6 miljoen ton CO2 uitstoten voor minstens 40 jaar, terwijl we binnen die termijn de Europese CO2-uitstoot met meer dan 80 % moeten terugdringen.
  • Investeerders krijgen een verkeerd signaal. Als er een nieuwe steenkoolcentrale komt in Vlaanderen wordt het minder interessant om in hernieuwbare elektriciteitsproductie te investeren. De onzekerheid over dit dossier heeft nu al negatieve gevolgen, zowel voor het milieu als voor de tewerkstelling.
  • Een nieuwe steenkoolcentrale zou de verdere economische ontwikkeling van Vlaanderen hypothekeren. Als een enkele centrale zoveel vervuiling 'opeist', is dit ten koste van de andere bedrijven die in Vlaanderen zouden willen vestigen omdat er geen toename van de luchtvervuiling mogelijk is.
  • Steenkool is hoe dan ook een verouderde technologie. Ze biedt geen langetermijnperspectieven voor tewerkstelling. Investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie leveren veel meer jobs op en maken deel uit van een markt die wereldwijd elk jaar meer dan 20 % groeit.

Er bestaan genoeg alternatieven voor vervuilende steenkool of kernenergie. Greenpeace publiceerde recent een gedetailleerd rapport dat aantoont dat hernieuwbare energie gecombineerd met energie-efficiëntie onze energiebevoorrading kan verzekeren en bovendien veel goedkoper is dan in steenkool- of kerncentrales te investeren.

We zullen druk blijven uitoefenen op minister-president Peeters om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de toekomst van het milieu niet langer op het spel te zetten. De eerste stap is een duidelijk politiek standpunt innemen en stellen dat er geen plaats is voor een nieuwe steenkoolcentrale in Vlaanderen. We houden u op de hoogte.

Fawaz Al Bitar
Verantwoordelijke voor de klimaatcampagne


PS: Om zijn onafhankelijkheid te bewaren weigert Greenpeace elke steun van overheden en bedrijven. Uw gift maakt het verschil.

Hvandeker : Het is eigenlijk ongehoord dat er nog overwogen wordt om deze centrale op basis van een verouderde technologie , naast alle andere bedreigingen voor de volksgezondheid ingevolge geplande nieuwe en veel te dure en dus zo goed als onbetaalbare megalomane ' werken ' om Vlaanderen als de logistieke draaischijf ( proef het megalomane in deze omschrijving ) te promoten, zelfs nog te overwegen. Voor wanneer, na de financiële crisis, de algemene economische crisis, en ga zo maar verder, DE LOGISTIEKE CRISIS ? De havens van Zeebrugge en die van Antwerpen zien de toekomst niet erg rooskleurig in en verwachten een serieuze daling van de capaciteit in 2009.  

De commentaren zijn gesloten.