18-11-08

Weekboek voor de vrienden van de ecologie

1. DM 15/11 : De VN milieuorganisatie UNEP heeft een verontrustende nieuwe studie over Azië gepubliceerd. Daaruit blijkt dat grote steden zoals Peking en Delhi hoe langer hoe donkerder worden ( door een combinatie van broeikasgassen en atmosferische bruine roet- en zwavelwolken ) waardoor ongeveer 1 miljoen mensen sterven in China en India , gletsjers in de Himalaya steeds sneller smelten en de voedselveiligheid in gedrang komt.  De roetwolken zijn tussen de 1 en 3 KILOMETER dik en worden veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa. Direct gevolg ervan zijn een afnemende kans op moessonregens of ook een teveel aan regen op erg korte tijd met overstromingen tot gevolg. Als dan ook de Tibetgletsjers nog eens slinken is het hek helemaal van de dam en dreigt de watervoorziening in het gedrang te komen. Bovendien komt de voedselproductie en de volksgezondheid zwaar onder druk, door een gebrek aan water en door de gevolgen van deze kilometers dikke roetlagen. Maar als er over een remedie wordt nagedacht dient men er rekening mee te houden dat de roetwolken de opwarming van de aarde afremt en dus in afhankelijkheid van elkaar worden aangepakt.  

Hvandeker : Minder roet, meer opwarming. Hoe is het zover kunnen komen ? Ook hier is het duidelijk dat een allesomvattend pakket uitgebalanceerde maatregelen de enige haalbare oplossing op langere termijn is. Deze studie geeft dat aan, maar zowel China en India dienen dringend aan een uitgebalanceerde oplossing te beginnen. Een helse klus, want de economie gaat daar nog steeds - volgens sommigen helemaal terecht - voor op de ecologie, de volksgezondheid, de voedselvoorziening en het algemeen gevoel van welbehagen... Hopelijk begint het ook daar duidelijk te worden dat ecologie en economie familie ( moeten ) zijn of worden.   

2. DM 13/11 : Windmolenpark op de Thorntonbank voor Oostende ( volledig af tegen 2010 als er geen kink in de kabel komt)  is slachtoffer van de kredietcrisis en ligt nu stil. C-Power vraagt nu 500 miljoen te mogen ' lenen ' bij het Synatomfonds ( 5.2 miljard ) dat eigenlijk bedoeld was en is voor de financiering van de kernuitstap. Maar er schijnt nog geen reglement te zijn over hoe de middelen moeten/mogen besteed worden. Een parralel wordt ook getrokken met de Oosterweelverbinding waarvan de financiering ook op losse schroeven dreigt te komen staan.

Hvandeker : Logisch , er komt geen geld meer ,dus geen investering. Alleen : hoe is het mogelijk dat er een vet fonds is maar nog geen regels om dit geld te besteden ? Een nieuwe Belgenmop ? En de link tussen Oosterweel en het fonds is nog mijlen verder verwijderd dan met het project van C-Power.  Maar dat even terzijde, want wat staat er te lezen over het Synatomfonds op de eigen website van Synatom : www.synatom.be  onder de hoofding ' Een strict bewaakte spaarpot ' ( in Nucleaire Actualiteit 61)  ?  Waarschijnlijk gaat dat alleen over het opbouwen van de provisies, niet over het aanwenden of besteden ervan, wat nu aan de orde is.... Naast veel blabla, geen antwoord waar het geld eigenlijk vandaan komt. Via Electrabel, waar Synatom een 100 % dochter van is ? Van U ? Van mij ? Van ... ? Ik heb er het raden naar. Proberen maar :

De Belgische kerncentrales bereiken ooit het einde van hun levensduur. Ze zullen dan moeten worden ontmanteld. Ook het kernafval moet verder worden beheerd. Inmiddels wordt al ruim twintig jaar geld opzij gezet om zich daarop voor te bereiden. De evaluatie van de behoeften, de opbouw en het beheer van de provisies zijn wettelijk strikt gereglementeerd en er bestaan duidelijke procedures voor. De overheid controleert dit proces voortdurend.

Elke particulier, elk gezin, elke onderneming weet dat bepaalde mijlpalen in het leven een lange financiële voorbereiding vereisen. Om bijvoorbeeld ons droomhuis te kunnen bouwen moeten we – soms heel lang – sparen. Daarbij is het zinvol af en toe de balans op te maken: “Stemt de spaarsom overeen met de behoefte, is ze toereikend of misschien wel overdreven hoog?” Het antwoord hangt af van verschillende factoren, die kunnen variëren: het gewenste huis, de grondprijs in de regio, de intrest, de bouwkosten, de dalende of stijgende prijsevolutie van bepaalde technologieën, enz.

Ook voor kerncentrales

Deze zeer algemene redenering geldt ook voor de nucleaire provisies die in België worden opgebouwd. Op termijn, dat is geweten, zullen er grote uitgaven nodig zijn die voortvloeien uit het einde van de exploitatie van de huidige Belgische kerncentrales. We zullen de gebruikte splijtstof en het kernafval moeten blijven beheren. We zullen de centrales moeten ontmantelen, dat wil zeggen stilleggen, de laatste splijtstof verwijderen, de installaties afbreken en de sites saneren. En dat moet uiteraard worden gefinancierd.

De sector van de nucleaire elektriciteitsproductie legt daarvoor al sinds de jaren '80 provisies aan. Eenvoudig gesteld: telkens een nucleaire kWh wordt geproduceerd, worden enkele centiemen opzij gezet. Zo is er ondertussen geleidelijk een provisie van 4,5 miljard euro aangelegd. Gilbert Cornelissen, Financieel Directeur van Synatom: "Net zoals voor een particulier is de uitdaging om de bedragen die op termijn nodig zullen zijn, zo precies mogelijk in te schatten. Hun raming is op twintig jaar tijd al sterk geëvolueerd, meer bepaald omdat de technologie vooruitgaat. We passen voortdurend aan. Het grote verschil met particulieren is dat, voor de nucleaire provisies, deze evaluatie zeer streng wordt gecontroleerd door de overheid."

SEPTEMBER 2007

 

Synatom, de hoeksteen

Deze wet vertrouwde aan Synatom de rol toe van  kernprovisievennootschap. De onderneming bepaalt de strategie, evalueert de toekomstige uitgaven, berekent de nodige provisies en beheert de gelden. Synatom is een private onderneming waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van Electrabel. De Belgische staat bezit een "Golden share" en stuurt twee vertegenwoordigers naar de Raad van bestuur.

De Belgische wetgever richtte een Commissie voor nucleaire voorzieningen op. Ze bestaat uit zes leden die de Staat vertegenwoordigen en drie leden die Synatom vertegenwoordigen. Het is haar taak om toe te zien op de wijze waarop de provisies worden opgebouwd en op het beheer van de overeenkomstige gelden.

Er bestaat een precieze methodologie voor het evalueren van de vereiste provisies. Elke drie jaar is er een herziening die wordt voorgelegd aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen. De eerste evaluatie werd in januari 2004 door Synatom voorgelegd en goedgekeurd. In 2006 werd de herziening gerealiseerd door de gespecialiseerde teams van Synatom, Electrabel en Tractebel Engineering. Er werden verschillende mogelijke beheersscenario's opgesteld, zowel voor de benedenfase van de splijtstofcyclus – het afvalbeheer dus – als voor de ontmanteling van de centrales. De technische en economische hypothesen werden aangepast om rekening te houden met de meest recente evoluties. Het dossier werd begin 2007 voorgelegd aan de Commissie.

Gilbert Cornelissen: "Het gaat om heel grondig werk. De Commissie keurde het dossier midden maart 2007 goed. Dit is een etappe in een proces dat voortdurend evolueert, laat dat vooral duidelijk zijn. Er zijn aanbevelingen geformuleerd. Daarmee gaan we aan de slag voor de nieuwe cyclus van drie jaar die nu gestart is. De volgende mijlpaal is 2010. Ook in die nieuwe cyclus zullen we werken op basis van een solide methodologie en berekeningen die - en dat wil ik opnieuw benadrukken - goedgekeurd zijn door de Commissie voor nucleaire voorzieningen."

Hvandeker : Wat een zootje, toch ? Nu even snel een reglement voor de besteding maken, op een drafje... niet echt ernstig en visionair. Maar ondertussen bouwt Electrabel er bij wijze van spreken, een steenkoolcentrale in Roemenië mee ( is dat geen besteding dan ? ) Wie kan dit uitleggen ? Dank bij voorbaat.... 

3. DM 13/11 : Federale regering beslist pas na de regionale verkiezingen ( en na de studie over de ideale Belgische energiemx ) over de eventuele uitstap uit de kernenergie welke vandaag volgens de wet voorzien is vanaf 2015.

Hvandeker : de wind waait al lang in een bepaalde richting. Al die onzekerheid is niet nodig en zelfs negatief voor toekomstige investeringen in andere vormen van energie ( vooral wind en zon ).    

4. DM 13/11 : Als Electrabel en SPE-Luminus ooit een habbekrats als bijdrage zullen betalen ter compensatie van de superwinsten ( afgeschreven kerncentrales )  dan zouden deze sommen fiscaal aftrekbaar zijn.

Hvandeker : Dit zoveelste geschenk is niet meer normaal. Geen protest gehoord, van niemand...

5. DM 13/11 : Struisvogels in Detroit, bij GM en Ford en Chrysler. Hun bedrijfscultuur was niet op innovatie gericht, het management had geen lange termijn visie en de arbeidscontracten waren jaren veel te gul. Dat zouden de 3 belangrijkste redenen zijn waarom de grote drie in de Amerikaanse autobranche op de rand van de afgrond staan ( en er eigenlijk al wat over hangen ). Thomas L. Friedman zegt zo iete van : Eigen schuld, dikke bult. Ze hebben het zelf in de hand gewerkt want in plaats van zich toe te spitsen op de ontwikkeling van zuinige motoren, de innovatie en de productiviteit hebben ze al hun energie gestoken in het lobbywerk en in de bescherming van de brandstofzuipende monsters. Het gegeven ' klimaatopwarming ' werd uit de hoogte afgewezen als klinkklare onzin en hybride auto's als economisch geen steekhoudende producten. Bovendien wilde men geen verbruiksnormen aanvaarden, hoe goed verdedigbaar ook. Ook de overheden hebben hier boter op het hoofd en dansten lang naar de pijpen van... de tewerkstelling, niet waar ? Toch kan het nog keren, maar dan is het hoog tijd en nog heel weinig geld voor overheidssteun  beschikbaar ( bankencrisisondersteuning ) . Maar Obama heeft er blijkbaar wel oren naar, omdat de sector te belangrijk is voor de Amerikaanse tewerkstelling in de auto-industrie en hun toeleveringsbedrijven. Het zou om vele miljoenen banen gaan en die moeten verdedigd worden.

Hvandeker : Transitie naar andere soorten auto's welke betaalbaar blijven, behoort tot de mogelijkheden maar de klok tikt wel onverbiddelijk voort. Het zal snel , te snel vrees ik  , moeten gaan. Maar ontsla eerst de struisvogels en ga er dan met z'n allen achterstaan.

17:57 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: synatomfonds, unep, bruine roetwolken, zwavelwolken |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.