11-02-08

Groen lanceert een voorstel tot het aanmaken van een Belgische klimaatwet

!cid_397041212@30102006-2CBE

Groen! lanceert Nationale Klimaatwet.


Een geloofwaardig klimaatbeleid biedt extra kansen voor onze economie, tewerkstelling, voor energiezekerheid en meer koopkracht.

In Groot Brittannië wordt mede onder druk van de milieubeweging werk gemaakt van een Nationale Klimaatwet (Climate Change Bill).  Ook in Nederland vragen milieu- en vakbeweging een nationale klimaatwet.  Wordt het niet tijd dat ook België eens wakker schiet en als een octopus het klimaat omarmt?

Groen! heeft een eerste ontwerp van nationale klimaatwet voor België klaar.  We willen daarmee de ecologische doelstellingen op lange termijn zeker stellen en tegelijk de sociale en economische kansen die een klimaatbeleid biedt, maximaal verzilverenTegelijk willen we het klimaatbeleid doorzichtiger en toegankelijker maken voor iedereen.  Vandaag zit het klimaatbeleid versnipperd over verschillende overheden, raden en commissies zodat iedere maatregel riskeert te verzanden in de Thorntonbank.

Het initiatief van Groen! steunt op drie pijlers:
-          Een antwoord bieden op de klimaatcrisis door het formuleren van zuivere doelstellingen
-          Focus op opbrengsten en baten van een volgehouden klimaatbeleid
-          Beter en efficiënt bestuur op vlak van klimaat door het uitwerken van een efficiënt beleidskader

1.  Ecologische doelstellingen zuiver stellen

In het Klimaatplan van de Europese Commissie worden nieuwe doelstellingen voor België uitgezet tegen 2020: 15% minder broeikasgassen  en een aandeel 13% hernieuwbare energie.  Het VN Klimaatpanel IPCC spreekt in het Fourth Assesment Report  over veel grotere inspanningen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden:  reducties van 25-40% tegen 2020 en reducties tot 95% tegen 2050.  Groen! vindt dat België als rijk industrieland de ambitie moet hebben om tot de koplopers te behoren inzake klimaatbeleid in plaats van zich te gedragen als klaploper die profiteert van risico’s die andere landen nemen.  België kan het voortouw nemen in de ontwikkeling naar een ‘low carbon economy’.  Op deze wijze kan ons land ook belangrijke concurrentievoordelen opbouwen en extra jobs scheppen via ecologische innovatie.

2.  Stimuli voor ecologische innovatie en tewerkstelling

Groen! wil bedrijven die investeren in ecologische vernieuwing of nieuwe groene jobs creëren en daarbij verder gaan dan de huidige normen, extra stimuleren en belonen.  Bovendien moeten ze de zekerheid krijgen dat hun producten of technologieën die op vlak van energie-efficiëntie beter scoren, na verloop van tijd ook de nieuwe norm worden.  Bedrijven die achterblijven foppen dan zich zelf.  Dit ‘Top Runner’ model werkt zeer goed in Japan.  In overleg met Europa moet dat ook bij ons mogelijk zijn.

3.  Een nationale klimaatwet als onderdeel van een communautaire pacificatie

Het klimaatbeleid is vandaag versnipperd over verschillende commissies, parlementen en regeringen.  Groen! wil meer transparantie en coördinatie.  Op het Octopusoverleg willen we vragen om van de aansturing van het klimaatbeleid een federale bevoegdheid te maken.  Daartoe willen we de Bijzondere Wet aanpassen.  De bijzondere wet regelt de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende niveaus in ons land.  De bevoegdheid met betrekking tot klimaat willen we expliciteren en de coördinatie ervan toevertrouwen aan het federale niveau, uiteraard niet zonder overleg van de Gewesten.  In een nationale Klimaatwet en in een nieuw en ambitieus samenwerkingsakkoord tussen alle overheden in ons land kunnen duidelijke doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen ingeschreven worden, nationaal en per sector (bedrijven, verkeer, huishoudens, landbouw,..).  Aan regeringen die hun verbintenissen niet nakomen, zouden boetes kunnen opgelegd worden.  De aanstelling van een Klimaatminister in de federale regering is een stap in de goede richting,  maar heeft pas zin als deze minister ook echte sturende bevoegdheden krijgt.

Breed Front nodig voor een Klimaatwet

Net als in andere landen is ook in België een breed front nodig om te komen tot een Nationale Klimaatwet.  Groen! wil met alle verenigingen uit het middenveld, met vakbonden en bedrijven en met alle democratische partijen hierover de discussie aangaan.  De uitdagingen waarvoor we staan vereisen een nieuw ecologisch pact of een nieuwe basiswet als uiting van de nieuwe politieke wil bij een meerderheid van de bevolking om de klimaatuitdaging effectief aan te gaan.

Tinne Van der Straeten en Eloi Glorieux

Het volledige dossier kan u vinden op de bron van deze posting www.groen.be

                       

Commentaren

analyse laat ons niet vergeten dat de opwarming van de aarde in de eerste plaats een oost-vlaams probleem is, maar de west-vlamingen de eerste slachtoffers zullen zijn

Gepost door: guido | 11-02-08

De commentaren zijn gesloten.